• Дожностная инструкция бухгалтера по расчету заработной платы (укр.)

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  I. Загальні положення

  1. Бухгалтер з розрахунку зарплати відноситься до категорії фахівців.
  2. На посаду бухгалтера з розрахунку зарплати призначається особа, яка має вищу професійну (економічну) освіту і стаж фінансово-господарської роботи не менше 2 років.
  3. Призначення на посаду бухгалтера та звільняється з неї здійснюється наказом директора за поданням головного бухгалтера.
  4. Бухгалтер з розрахунку зарплати повинен знати:

  - законодавство про бухгалтерський облік;

  - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали фінансових та контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також ті, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;

  - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство;

  - структуру і штатний розклад підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;

  - положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;

  - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;

  - форми і порядок фінансових розрахунків;

  - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;

  - порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;

  - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;

  - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

  - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

  - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей;

  - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;

  - правила проведення перевірок і документальних ревізій;

  - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку та можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;

  - передовий вітчизняний та закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку;

  - економіку, організацію виробництва, праці і управління;

  - основи технології будівництва і виробництва;

  - ринкові методи господарювання;

  - законодавство про працю та охорону праці України;

  - правила і норми охорони праці.
 • Бухгалтер з розрахунку зарплати підпорядковується безпосередньо ___________________.
 • В період тимчасової відсутності бухгалтера з розрахунку зарплати (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора, яке несе відповідальність за їх належне використання.
 • _________________________________________________________________.
 • _________________________________________________________________.
 • II. Завдання та обов'язки

  1. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.
  2. Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
  3. Здійснює нарахування заробітних плат працівникам підприємства, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.
  4. Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення.
  5. Здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
  6. Готує періодичну звітність по ЕСН у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
  7. Веде на основі відомостей виплату зарплати працівникам підприємства.
  8. Здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами.
  9. Готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати грошових коштів.
  10. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
  11. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
  12. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
  13. Виконує інші доручення головного бухгалтера (його заступника).
  14. _________________________________________________________________.
  15. _________________________________________________________________.
  Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:
  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією.
  3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
  5. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.

  IV. Відповідальність

  Бухгалтер з розрахунку зарплати несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  Похожие записи:
  1. МОУ "Основная общеобразовательная школа х. М. Скатовка Саратовского района Саратовской области"
  2. Зачем существуют должностные инструкции: Что делать? и Кто виноват?
  3. Должностные инструкции разрабатывает руководитель подразделения для своих непосредственных подчине
  4. Должностная инструкция маркетолога
  5. Должностная инструкция директора (генерального директора предприятия)
  6. Должностные инструкции
  7. Роман Альбертович Лепехин